Sự khác nhau giữa Tiêu chuẩn (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển, đổi mới hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Đồng thời hình thành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng trong hoạt [...]

TCVN 2625 : 2007 – Dầu mỡ động vật và thực vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2625:2007 ISO 5555:2001 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - LẤY MẪU Animal and vegetable fats and oils - Sampling Lời nói đầu TCVN 2625:2007 thay thế TCVN 2625:1999; TCVN 2625:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5555:2001; TCVN 2625:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F2 Dầu mỡ [...]

Tiêu chuẩn đối với ngành trái cây

Số hiệu TC/Document Code Tiêu đề/Title Số trang/Page Numbers TCVN 187:1994 Đồ hộp qủa. Dứa hộp Canned fruits. Canned pineapple 13 TCVN 280-68 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật Canned vegetables and fruits. Microbiological testing 4 TCVN 1440-86 Đồ hộp qủa. Mận nước đường Canned fruits. Plum in syrup 3 [...]

TCVN 7108 : 2002 – Sản phẩm sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                               TCVN 7108 : 2002 Sản phẩm sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi – Qui định kỹ thuật Dried milk for infants up-to 12 months age – Specification   1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này [...]

TCVN 7048 : 2002 – Thịt hộp

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                            TCVN 7048 : 2002  Thịt hộp - Qui định kỹ thuật Canned meat – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ hộp thịt gia súc, gia cầm và thịt chim, thú nuôi. 2  [...]

TCVN 7042 : 2002 – Bia hơi

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                              TCVN 7042 :  2002  Bia hơi  –  Qui định kỹ thuật Draught beer – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm bia hơi, không đóng chai, không đóng lon. 2  Tiêu [...]

 
 
error: Nội dung được bảo vệ !!
Hotline: 0909 898 783